Privacy Policy

Multiboek Princenhage

2 januari 2020

Een logisch gevolg van onze webwinkel is dat er privacygevoelige ofwel persoonsgegevens worden verwerkt.

MultiBoek Princenhage achte een zorgvuldige en adequate omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking nemen wij in acht dat we er alles aan zullen doen om  de gegevens van de klant te beschermen. Wij zijn er van op de hoogte er bepaalde verwachtingen zijn waarbij waar van ons verwqacht word, aan wet-regelgeving te voldoen.

Echter kunnen wij deels garanderen dat wij betere oplossingen kunnen bieden dan slechts echter en alleen voldoen aan wet-regelgeving. Wat we dus ook doen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat Multiboek Princenhage de doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;


onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme  doeleinden;

u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


MultiBoek Princenhage is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel http://multiboekprincenhage.nl/.

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met MultiBoek Princenhage.


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen waarbij niet meer informatie dan nodig. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Verstrekken aan derden

Wij verstrekken alleen gegevens die ten doel dienen om de lokale economie te stimuleren en de inwoners eventueel te informeren over belangrijke zaken.

Daarbij gaan wij niet met partijen in zee die deze voorwaarden niet in acht nemen.


Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuwe relevante producten, nuttige informatie over de buurt Princenhage, Speciale buurt acties, uw inbreng over bepaalde zaken in Princenhage, en nog een aantal relevante zaken.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden veilig bewaard totdat u het abonnement opzegt.


Reclame

Wij willen u graag relevante informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

per e-mail

per geprintte media

via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeld link. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.


Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met zeer hoge uitzondering van de hierboven genoemde partnervoorwaarden, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens om zo relevante en belangrijke informatie aan u te mogen verschaffen.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van zeer groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Indien nodig, passen we de beveiliging aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U heeft de volgende rechten:


uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

MultiBoek Princenhage

Adres: Haagweg 435, 4813 XD Breda

Telefoon: 076 514 3320

Provincie: Noord-Brabant